4 / 8
Predseda Spoločnosti M. R. Štefánika V. Čelko pozdravil přítomných čašou vína
Upravit