3 / 9
Prítomných privítal Andrej Dan Bárdoš, zástupca riaditeľa Domu národnostních menšín
Upravit