20 / 35
Hrob sestier Márie a Kristíny Royových v Starej Turej.
Upravit