Členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Prahe spoločne s predstaviteľmi Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe, Československej obce legionárskej a Masarykovej spoločnosti si dňa 21.07.2023 uctili výročný deň 143. narodenia generála Dr. Milana Rastislava Štefánika. Prítomným sa prihovoril predseda Ján Kendera a stretnutie sa ukončilo prípitkom v Astrobistre Štefánikovej hvezdárne. Tohtoročná atmosféra bola do istej miery poznačená rekonštrukciou okolitého priestoru, čo nám ale nebránilo pokračovať v tradícii. Tešíme sa na najbližšie výročia po ukončení prác.
   
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika si 4. mája 2023 pripomenula 104. výročia tragickej smrti pri jeho soche na Petříne. Vzhľadom k výkopovým prácam bolo stretnutie komorné, bez prejavov, len s položením kvetov. Za Spoločnosť MRŠ sa zúčastnili predseda Ján Kendera, bývalý predseda Vojtech Čelko, členovia výboru Jiřinka Kasáčková a Bohdan Kraus a najstarší člen spoločnosti MRŠ Václav Nemec, ktorého otec sa poznal s M.R.Štefánikom. Zo Slovenska prišiel bývalý predseda slovenskej Spoločnosti MRŠ Ján Tatara. Veľvyslanectvo SR reprezentovali vojenský pridelenec genmjr. Miroslav Kocian a radca veľvyslanca Martin Šperka. Ďalej sa zúčastnili predstavitelia Československej obce legionárskej, ministerstva obrany ČR a hradná posádka ako čestná stráž. Vence poslali prezident ČR, Senát a Poslanecká snemovňa PČR a magistrát hl.mesta Praha.
   
Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika sa konalo 21. marca 2023 v Slovenskom dome v Prahe. Na úvod si prítomní uctili minútou ticha členov spoločnosti, ktorí zomreli - Janku Halukovú a Jozefa Rýdzeho. Nasledovala prednáška Zúfalý čin zúfalého muža - Štefan Lux historika Jakuba Drábika. Na Valnom zhromaždení bol zvolený aj nový výbor spoločnosti - novým predsedom sa stal Ján Kendera, podpredsedom Roman Elner, funkciu hospodára ďalej zastáva Bohdan Kraus, revízorom je naďalej Miroslav Surmánek a radovou členkou výboru je Jiřinka Kasáčková. Valné zhromaždenie bolo ukončené čašou vína a neformálnou diskusiou.
   
Vo štvrtok 19. januára 2023 sa vo Vojenskom kostole sv. Jana Nepomuckého konala zádušná Sv. omša k ucteniu pamiatky štyridsiatich dvoch slovenských vojakov a pracovníkov ministerstva obrany SR, ktorí pred sedemnástimi rokmi tragicky zahynuli pri páde vojenského lietadla AN-24, neďaleko maďarskej obce Hejce, počas návratu z operácie KFOR v Kosove. Zádušnú omšu celebroval hlavný kaplán Armády Českej republiky plk. gšt. Mgr. Jaroslav Kníchal a organizovali ju slovenské spolky v Prahe z podnetu Spoločnosti generála M.R. Štefánika, z.s. Fotografie: J. Kendera, J. Šimurda a P. Vítko.
   
Spoločnosť M.R.Štefánika a priatelia Slovenského domu v Prahe usporiadali 29. novembra 2022 spomienkové stretnutie na Janku Halukovú, ktorá nás 27. mája tohoto roku navždy opustila. Janka Haluková patrila dlhé roky k najvýznamnejším osobnostiam slovenského krajanského života v Prahe. Pracovala v Klube slovenskej kultúry, v Dome slovenskej kultúry, v Spoločnosti Jána Kollára, v Spoločnosti M.R.Štefánika a v Slovenskom evanjelickom zbore a.v. Odišla predčasne a všetkým nám bude chýbať.
   
Spomienková bohoslužba ku Dňu vojnových veteránov sa uskutočnila 10. 11. 2022 v kostole sv. Mikuláša v Prahe na Staromestskom námestí. Zúčastnili sa jej zástupcovia Armády ČR, Československej obce legionárskej, Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika a ďalší predstavitelia verejného, společenského a politického života. Za Spoločnosť gen. Milana Rastislava Štefánika prehovoril jej predseda Vojtech Čelko. Deň vojnových veteránov sa od novembra 2001 pripomína aj v Českej republike. 11. november bol vybraný symbolicky: je to dátum podpisu prímeria medzi Spojencami a Nemeckom v roku 1918 v Le Franport pri severofrancúzskom meste Compiégne. Traduje sa, že prímerie bolo podpísané 11. 11. vo vlaku o 11 hodine a 11 minútach. Spomienku organizuje Československá cirkev husitská. Symbolom spomienkových akcií je kvet vlčieho maku.
   
Členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika sa pri príležitosti štátneho sviatku ČR a SR 28. október- Deň vzniku samostatného Československa - stretli v piatok 28. októbra 2022 pri Štefánikovej hvezdárni v Prahe na Petříne a položením kvetov k soche jedného zo zakladateľov Československa Milana Rastislava Štefánika si uctili jeho pamiatku.
   
Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení vojenských a válečných veteránů ČSBS a Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR z.s., usporiadali 23.augusta 2022 pietne akty v Praze 6 k ucteniu pamiatky padlých v Slovenskom národnom povstaní. Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika na tomto podujatí zastupovala členka spoločnosti MUDr. Ilona Müllerová, ktorá k pomníku padlých položila kyticu kvetov.
   
Spoločnosť gen. Milana Rastislava Štefánika v Českej republike si pripomenula 10. výročie úmrtia čestného predsedu Spoločnosti M. R. Štefánika Ing. Jozefa Havaša, CSc., pietnym aktom pri jeho hrobe vo štvrtok 4. augusta 2022v Motolskom krematóriu o 15:00 hod.
   
Členovia Spoločnosti M. R. Štefánika a Československej obce legionárskej sa 21. júla 2022 pri príležitosti 142. výročia narodenia M. R. Štefánika stretli pri jeho soche na Petříne a uctili si jeho pamiatku položením kvetov. Prítomným sa prihovoril predseda Spoločnosti M.R.Štefánika Vojtech Čelko, stretnutie ukončili čašou vína v kaviarni Štefánikovej hvezdárne.
   
Československá obec legionářská, Ministerstvo obrany ČR a Spoločnosť M. R. Štefánika usporiadali pietnu spomienku u príležitosti 103. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa konala v stredu 4. mája 2022 o 15:00 hod., pri Štefánikovej soche v Prahe na Petříne. Fotografoval Ján Kendera, člen výboru Spoločnosti MRŠ.
   
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v spolupráci so Slovenským domom v Prahe usporiadali 23. marca 2022 prezentáciu publikácie Pavla Kosatíka Slovenské století. Podujatie moderoval predseda Spoločnosti M.R. Štefánika Vojtech Čelko a okrem autora vystúpili aj historik Jan Rychlík a politik a právnik Petr Pithart. Prezentácia bola spojená s autogramiádou.
   
V rámci osláv 75. výročia založenia Slovenského evanjelického augsburského vyznania cirkevného zboru v Prahe prehovoril predseda Spoločnosti M. R. Štefánika o zakladateľoch zboru. Prednáška sa konala 26. februára 2022 v kostole sv. Michala v Jirchářích v Prahe.
   
Pripomienka 170. výročia úmrtia Jána Kollára, Praha 22.-23. januára 2022. Pietny akt pri pomníku Jána Kollára na Olšanských cintorínoch v Prahe sa konal 22. januára 2022 pod záštitou veľvyslanca SR v ČR, s účasťou delegácie rodnej obce Jána Kollára z Mošoviec, zástupcov slovenských aktivít v Prahe a ďalších hostí. V rámci pietneho aktu si prítomní pripomenuli aj zakladateľa Spoločnosti Jána Kollára v ČR - Ing. Vojtecha Vecána a jej bývalých predstaviteľov Doc. MUDr. Miloslava Hroboňa, CSc., Blaženku Urbanovú a Pavla Číčela. V nedeľu 23. januára 2022 sa konali slávnostné Služby Božie v Slovenskom evanjelickom a. v. kostole sv. Michala, V Jirchářích, Praha 1 – Nové Město, spojené s literárno-hudobným programom v podaní hostí z Mošoviec. Foto: Ján Maca.
   
V stredu 19. januára 2022 o 17. 00 hod. sa vo vojenskom kostole Sv. Jána Nepomuckého konala zádušná Sv. omša k ucteniu pamiatky štyridsiatich dvoch slovenských vojakov a pracovníkov ministerstva obrany SR, ktorí pred šestnástimi rokmi tragicky zahynuli pri páde vojenského lietadla AN-24, neďaleko maďarskej obce Hejce, počas návratu z operácie KFOR v Kosove. Nad spomienkovou akciou spojenou so zádušnou omšou, prevzal záštitu slovenský veľvyslanec v Prahe J.E. Rastislav Káčer, celebroval ju hlavný kaplán Armády Českej republiky plk. gšt. Mgr. Jaroslav Kníchal a organizovali ju slovenské spolky v Prahe z podnetu Spoločnosti generála M.R. Štefánika, z.s.
   
Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti Dňa vojnových veteránov – 103 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny – sa konalo v predvečer sviatku Dňa vojnových veteránov v stredu 10. novembra 2021 v kostole sv. Mikuláša na Staromestskom námestí v Prahe. Slávnosť organizovala Cirkev československá husitská spolu s Armádou ČR. Na zhromaždení boli prítomní predstavitelia cirkví, Armády ČR, zástupcovia štátnych a samosprávnych orgánov, hl. m. Prahy, ako aj niektorých spolkov a neziskových združení. V rámci bohoslužby zaznela i slovenská modlitba a v programe účinkovali Martina Bauerová – spev, Vladimír Rejlek –trubka, Michal Hanzal – organ. Foto: Pavel Průcha.
   
Členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika sa 28. októbra 2021 v deň štátneho sviatku ČR - Deň vzniku samostatného Československa - stretli na Petříne pri soche Milana Rastislava Štefánika, jedného zo zakladateľov samostatného Československa. Pri tejto príležitosti položila veniec k soche MRŠ a prehovorila zástupkyňa veľvyslanca SR pani Soňa Budayová. Predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko pripomenul zásluhy M.R. Štefánika v úsilí o samostnatný československý štát a kyticou kvetov si uctil jeho pamiatku.
   
Prezentácia publikácie českého historika Zdeňka Doskočila V žaláři a vyhnanství sa konala 18. októbra 2021 v Slovenskom dome v Prahe za prítomnosti autora. Podujatie organizovala Spoločnosť M.R. Štefánika v spolupráci so Slovenským domom.
   
Pietny akt k 84. výročiu úmrtia T. G. Masaryka v Lánoch To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě, je refrénom básne Jaroslava Seiferta, ktorú napísal 14. septembra 1937, v deň úmrtia prezidenta Tomáša G. Masaryka. Jeho ideály humanity však žijú ďalej, a to aj vďaka spolkom, akým je Československá obec legionárska (ČsOL). Jej zástupcovia a hostia si 14. 9. 2021 na cintoríne v Lánoch pripomenuli 84. výročie Masarykovho úmrtia. Pietnej spomienky sa zúčastnili predstavitelia štátnych inštitúcií a orgánov samosprávy, ďalej zástupcovia spolkov – okrem ČsOL, Masarykovho demokratického hnutia, Spoločnosti M. R. Štefánika v ČR, či Českého zväzu bojovníkov za slobodu. Po položení kvetinových darov na Masarykov hrob, sa niektorí účastníci presunuli do neďalekého Múzea T. G. Masaryka v Lánoch, kde je expozíciuavenovaná osobnosti a dobe zakladateľa nášho štátu a tiež spoluzakladateľovi Československa generálovi M. R. Štefánikovi. Za Spoločnosť MRŠ v ČR boli na akcii prítomné jej členky Marta Verébová, Janka Haluková a ich hosť z Bratislavy pani Viera Legényová. J. Haluková odovzdala pri soche TGM pred múzeom tajomníkovi ČsOL Jiřímu Filipovi publikáciu venovanú 30. výročiu Spoločnosti M. R. Štefánika na Slovensku a poďakovala za možnosť účasti na pietnom akte v Lánoch. Podľa textu Petra Tolara, pripravila Janka Haluková Foto: Marcela Tolarová, Viera Legényová a Jiří Skála
   
Spoločnosť M. R. Štefánika v ČR bola 21. júla 2021 spoluporiadateľom výstavy obrazov akademickej maliarky Oľgy Plačkovej, členky Umeleckej besedy Slovenska a predsedníčky Spolku rodákov M. R. Štefánika na Košariskách. Vernisáž uviedla a početných hostí privítala správkyňa kostola Českobratskej cirkvi evanjelickej Martina ve zdi v Prahe Marta Vršková, program moderovala Janka Haluková, presbyterka Slovenského zboru ECAV v Prahe a členka Spoločnosti M. R. Štefánika. Na organ hral Michal Hanzal. Úvodné slovo o autorke a jej diele predniesol riaditeľ Slovenského domu v Prahe a predseda Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí Vladimír Skalský. Predstavil katalóg k výstave pod názvom KRAJINY – SNY – MIESTA. Spolok rodákov M. R. Štefánika na Košariskách vydal v uplynulom roku veľmi zaujímavú knihu nazvanú „ TU SÚ JEHO KORENE“ o rodine M. R. Štefánika a o činnosti Spolku jeho rodákov z Košarísk. Obsah knihy priblížili dve členky tohoto Spolku pani Jurášová a Anna Valihorová st. Knihu zostavila Anna Bašnárová, dcéra pani Oľgy Plačkovej, a modernú, ale z košariských tradícii vychádzajúci grafickú podobu, dala knihe pani Hana Valihorová ml. Vojtech Čelko, predseda Spoločnosti M. R. Štefánika v ČR, zoznámil prítomných so zaujímavosťou publikácie, že prapravnukom Pavla Štefánika, je súčasný člen Synodnej rady ČCE – farár Ondřej Titěra. Vojtech Čelko pohovoril o jeho osobnosti i hrdosti na skutočnosť, že je potomkom takéhoto slávneho rodu. Všetci účinkujúci potom uviedli knihu do života netradične – kvetinovým brezovským pierkom z kvetín a byliniek z rodného Štefánikovho kraja. Obrazy maliarky pani Oľgy Plačkovej, katalóg i prezentovaná kniha, mali veľký úspech u prítomných, fotografie z podujatia zachytili Štefan Zajac a Jiří Hofman, pracovník Ústrednej cirkevnej kancelárie ČCE.
   
Spoločnosť M. R. Štefánika v deň 141. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika pripravila 21. júla 2021 tradičné stretnutie pri jeho soche na pražskom Petříne. Pripojila sa aj Československá obec legionárska, ktorú zastupoval jej tajomník Jiří Filip a Marcela Tolarová, autorka fotografií. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky zastupovala konzulka Zuzana Warderová, ktorá prítomným odovzdala pozdrav veľvyslanca Rastislava Káčera. Za Masarykovovo demokratické hnutie sa zúčastnil Erik Lukas a Masarykovu spoločnosť zastupoval jej tajomník Jiří Riedl. Zúčastnil sa aj zástupca Českého svazu bojovníkú za svobodu. Netradičný kvetinový kôš položila k soche zástupkyňa riaditeľa Planetária a Štefánikovej hvezdárne Lenka Soumarová. Slávnosti sa zúčastnila aj Viera Kučerová za Spoločnosť BONA FIDE, a kvetiny za Folklórne združenie Limbora položila Blanka Pešková. Delegáciu Spoločnosti M. R. Štefánika v ČR v zložení Marta Verébová, Janka Haluková, Jiřina Kasáčková, Bohdan Kraus a Roman Elner, viedol predseda Spoločnosti Vojtech Čelko. Ten predniesol aj krátky príhovor k 141. výročiu narodenia MRŠ, v ktorom uviedol, prečo je potrebné aj v tomto čase pripomínať si jeho osobnosť.
   
Spoločnosť Jána Kollára, Slovenský evanjelický zbor. a.v. v Prahe a Spoločnosť M. R. Stefánika pripravili 25. júna 2021 na Olšanských cintorínoch pietne zhromaždenie pri 228. výročí narodenia Jána Kollára a a zároveň pri 160. výročí úmrtia Pavla Jozefa Šafárika, spisovateľa, historika, etnografa a jazykovedca, pochádzajúceho zo Slovenska.
   
Členka výboru Spoločnosti MRŠ Jiřinka Kasáčková pripravila k 102. výročiu tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika výstavu, ktorá je umiestnená na fare zboru Českobratskej cirkvi evangelickej v Mělníku. Okrem publikácií a článkov o MRŠ návštevníci uvidia aj bankovky, mince a medaile s jeho portrétom. Výstava bola zahájená 4. mája 2021 a po dohovore s Jiřinkou Kasáčkovou ju možete navštíviť aj v júni. Pri vchode na faru je umiestnená pamatná doska s reliéfom MRŠ.
   
Pietna spomienka pri Pomníku venovanom padlým a obetiam 2. svetovej vojny 1939-1945 sa konala 8. mája 2021 v parčíku na Klárove, Praha 1. Akciu organizoval Český svaz bojovniků za svobodu, Sdružení zahraničních vojaků 2. světové války, Sdružení politických vězňů a pozůstalých, Sdružení domáciho odboje a partyzánů a Sdružení Českého národního povstání. Pietny akt sa uskutočnil v obmedzenom počte formou dvojčlenných delegácií. Za Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika sa zúčastnil jej predseda Vojtech Čelko a sprevádzal ho Jiří Riedl, tajomník Masarykovej spoločnosti.
   
Aj v čase covidovom si Spoločnosť M. R. Štefánika za prísnych epidemiologických opatrení 4. mája 2021 pripomenula 102. výročie tragickej smrti M. R. Štefánika pri jeho soche na Petříne. Už dopoludnia si pamiatku M.R.Štefánika uctili vencami kvetov prezident republiky ČR, Armáda ČR, Poslanecká snemovňa a Český svaz bojovníků za svobodu. Odpoludnia pri soche M.R.Štefánika položili vence a kvety veľvyslanec SR v Prahe JE Rastislav Káčer, delegácia Spoločnosti MRŠ vedená predsedom V. Čelkom, delegácia Československej obce legionárskej vedená predsedom P. Budinským a tajomníkom J. Filipom, tajomníčka Masarykovho demokratického hnutia J. Nevyjelová, vedúci Štefánikovej hvezdárne na Petříne T. Prosecký a senátor M. Hilšner.
   
Spoločnosť Jána Kollára v spolupráci so Spoločnosťou M.R.Štefánika a Slovenským zborom ECAV v ČR pripravila 25. januára 2021 pietnu spomienku k 168. výročiu úmrtia Jána Kollára pri jeho pomníku na Olšanských cintorínoch. Pietna spomienka sa konala za prísnych protiepidemiologických opatrení a moderovala ju tajomníčka Spoločnosti J. Kollára Janka Haluková. Prítomných pozdravil nový veľvyslanec SR JE Rastislav Káčer, verše zo Slávy dcéry zarecitoval Viliam Paulíny, o živote a diele J. Kollára prehovoril predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko, modlitbu predniesol a prvý verš piesne Kto za pravdu horí zaspieval Marián Čop, zborový farár Slovenského zboru ECAV a biskup ECAV v ČR. Janka Haluková odovzdala pozdrav starostky Mošoviec Eleny Krajčovej, spomenula zakladajúcu členku Spoločnosti J. Kollára Blaženku Urbanovú a oznámila úmrtie predsedu Spoločnosti J. Kollára Pavla Číčela. Spolu s M. Vrškovou položili kvety a zapálili sviečku pri pomníku J. Kollára. Na záver sa prítomní odobrali k neďalekému hrobu Vojtecha Vecána, bývalého predsedu Spoločnosti J. Kollára, kde prehovoril V. Čelko a pomodlil sa M. Čop.
   
Vojenský kostol Sv. Jana Nepomuckého na Hradčanoch, v ktorom sa 19. januára 2021 konala zádušná omša k ucteniu pamiatky štyridsiatich dvoch slovenských vojakov a pracovníkov ministerstva obrany SR, ktorí pred pӓtnástimi rokmi tragicky zahynuli pri páde vojenského lietadla AN-24, neďaleko maďarskej obce Hejce, počas návratu z operácie KFOR v Kosove. Omšu organizovali slovenské spolky v Prahe z podnetu Spoločnosti generála M.R. Štefánika, z.s.
   
Štátny sviatok 28. 10. 2020 Pripomienka výročia založenia Československa 28. 10. 2020 sa konala v ČR v núdzovom stave za mimoriadnych epidemiologických opatrení bez obvyklej slávnosti. Zástupcovia Spoločnosti M. R. Štefánika dodržali tradíciu uctenia si pamiatky tohoto štátneho sviatku pri soche generála M. R. Štefánika na Petříne. Predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko a členka Spoločnosti MRŠ Janka Haluková položili kyticu kvetov k Štefánikovej soche pri Štefánikovej hvezdárni na Petříne. Veniec tam položil aj Vladislav Stanko za European institute of business and public education. s. r. o., aj kardinál Dominik Duka. K tomuto výročiu udelil v rámci štátnych vyznamenaní prezident ČR Miloš Zeman „Medailu za zásluhy o štát“ aj bývalému mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Slovenskej republika v ČR Petrovi Weissovi. Srdečne blahoželáme. Vyznamenania budú odovzdané v budúcom roku.
   
Pietny akt pri pamӓtnej doske Čechom, Židom a protinacisticky zmýšľajúcim Nemcom vyhnaným v roku 1938 z českého pohraničia v súvislosti s podpisom Mníchovskej dohody sa konal 24.septembra 2020 v odbavovacej hale Masarykovho nádražia v Prahe. Spomienku organizovala Československá obec legionářská a za Spoločnosť M. R. Štefánika sa zúčastnili jej predseda Vojtech Čelko a členka Spoločnosti MRŠ a tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára Janka Haluková. Fotografie boli použité s láskavým dovolením ČsOL.
   
Český sväz bojovníkov za slobodu v spolupráci s Ministerstvom obrany ČR a Generálným štábom Armády ČR usporiadali 24. augusta 2020 pietny akt pri pomníku padlých československých letcov v 2. svetovej vojne na Náměstí svobody, Praha 6, a pietny akt pri pomníku československých zahraničných vojakov padlých na bojiskách 2. svetovej vojny na Vítězném náměstí, Praha 6. Oboch pietnych aktov sa zúčastnili Tomio Okamura, podpredseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, Jiří Kobza, poslanec Poslaneckej snemovny Parlamentu ČR, zástupcovia Mestskej časti Praha 6, Armády ČR, Veľvyslanectva Ruskej federácie a Poľska, členovia vedenia Českého sväzu bojovníkov za slobodu, Československej obce legionárskej a ďalších organizácii. Za Veľvyslanectvo Slovenskej republiky sa akcie zúčastnil vojenský pridelenec gnmjr. Miroslav Kocián a veľvyslanec SR v Českej republike Peter Weiss, ktorý predniesol aj slávnostný príhovor. V ňom poďakoval všetkým organizátorom a účastníkom slávnosti za to, že si pripomenuli 76. výročie Slovenského národného povstania, ako významnú udalosť novodobých slovenských dejín. Pietný akt bol zakončený slovenskou a českou štátnou hymnou. Za Spoločnosť generála M. R. Štefánika v ČR položili kytice k obidvom pomníkom členovia Spoločnosti MRŠ Janka Haluková a Bohdan Kraus. Autorom fotografií je tlačový hovorca ÚV ČSBS Ioannis Sideropulos.
   
Stretnutie pri príležitosti 140. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika sa konalo 21. júla 2020 pri jeho soche na pražskom Petříne. Podujatie zorganizovali Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v Prahe, Československá obec legionárska a Ministerstvo obrany. Stretnutia sa zúčastnil 1. tajomník veľvyslanectva Slovenskej republiky v ČR Štefan Jankovič, vojenský pridelenec generál M. Kocian, senátor Václav Hampl, predseda Spoločnosti M. R. Štefánika Vojtech Čelko, za Ministerstvo obrany generálmajor Ivo Střecha a námestník ministra obrany Lubor Koudelka, predstavitelia Československej obce legionárskej, krajanských spolkov, riaditeľ Štefánikovej hvezdárne Tomáš Prosecký a členovia Spoločnosti M. R. Štefánika. Na stretnutí, ktoré moderoval tajomník ČSoL Jiří Filip, prehovorili Václav Hampl, Vojtech Čelko a gnmj. Ivo Střecha. Foto: R. Elner.
   
Spoločnosť Bona Fide a Spoločnosť M. R. Štefánika v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe pripravili program venovaný 140. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika, ktorý uviedli 9. júla 2020 v Slovenskom inštitúte. O živote M. R. Štefánika rozprávali prof. Jan Rychlík a dr. Vojtech Čelko, úryvky z publikácií predniesol Richard Trsťan a podujatie moderovala Viera Kučerová. Podvečer sa konal za velkého záujmu verejnosti, prítomní si mohli pozrieť výstavu venovanú M.R. Štefánikovi a ako pozornost dostali CD Milan Rastislav Štefánik.
   
Milan Rastislav Štefánik. Generál - Osloboditeľ. Výstavu pod týmto názvom zahájili 30. júna 2020 v Novej budove Národného múzea v Prahe generálny riaditeľ Slovenského národného múzea v Bratislave Branislav Pánis a generálny riaditeľ Národního muzea v Prahe Michal Lukeš za účasti ministerky kultúry SR Natálie Milanovej a ďalších predstaviteľov kultúrneho a politického života. Výstava predstavuje Milana Rastislava Štefánika nielen ako politika a vojaka, ktorý mal zásadný podiel na vzniku Československa v roku 1918, ale tiež ako astronóma, cestovateľa, a zberateľa. Výstava pri príležitosti výročia 100 rokov od úmrtia a 140 rokov od narodenia Milana Rastislava Štefánika bude otvorená do 31. augusta 2020.
   
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár sa v rámci prvej oficiálnej návštevy Českej republiky 9. júna 2020 stretol s krajanmi na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Prahe. Na stretnutí bol prítomný aj podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga, J.E. veľvyslanec SR v Prahe Peter Weiss a predstavitelia krajanských spolkov v Prahe.
   
Členovia Spoločnosti M.R.Štefánika a ďalších slovenských spolkov a slovenských cirkví sa 3. júna 2020 stretli na Petříne s premiérom vlády Slovenskej republiky Igorom Matovičom pri príležitosti jeho prvej oficiálnej návštevy Českej republiky. Po položení kvetov k pomníku M.R.Štefánika sa premiér Igor Matovič pozdravil a porozprával s krajanmi.
   
Pietna spomienka pri príležitosti 101. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika sa konala 4. mája 2020 na Petříne pri jeho soche. Pretože súčasná situácia nedovoľuje stretávanie sa, informujeme Vás až po konaní spomienky. Ďakujeme za pochopenie.
   
Pietne zhromaždenie k 168. výročiu úmrtia Jána Kollára sa konalo 24. januára 2020 pri jeho hrobe na Olšanských cintorínoch v Prahe 3. Zorganizovala ho Spoločnosť Jána Kollára, Slovenský zbor ECAV a Spoločnosť M. R. Štefánika.
   
Zádušná sv. omša k ucteniu pamiatky štyridsiatich dvoch slovenských vojakov a pracovníkov ministerstva obrany SR, ktorí pred štrnástimi rokmi tragicky zahynuli pri páde vojenského lietadla AN-24, neďaleko maďarskej obce Hejce, počas návratu z operácie KFOR v Kosove. Omša sa konala vo vojenskom kostole sv. Jana Nepomuckého na Hradčanoch, celebroval ju vojenský kaplan pluk. Mgr. Jaroslav Kníchal a organizovali ju slovenské spolky v Prahe z podnetu Spoločnosti generála M.R. Štefánika, z.s.
   
Prezentácia knihy Rozhovor s dejinami sa konala v Slovenskom dome 3. decembra 2019 za veľkej účasti nielen členov Spoločnosti MRŠ, ale aj odbornej verejnosti a študentov histórie.
   
V dňoch 10.-12. novembra 2019 sme v Prahe privítali vzácnu návštevu zo Slovenska – delegáciu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v zložení – predseda společnosti gnmjr. Peter Novotňák, čestný predseda Ján Tatara, šéfredaktorka časopisu Bradlo a členka Správnej rady SMRŠ Mária Gallová a člen Správnej rady SMRŠ Branislav Neumair. Hostia zo Slovenska pred sochou MRŠ na Petříne v spoločnosti vicekonzulky J. Švecovej, predsedu Spoločnosti MRŠ V. Čelka a tajomníčky Spoločnosti J. Kollára a členky Spoločnosti MRŠ J. Halukovej.
   
Prezentácia CD Milan Rastislav Štefánik sa konala 11. novembra 2019 v Slovenskom inštitúte a pripravili ju BONA FIDE, zs., Spoločnosť MRŠ a Slovenský inštitút. Hosťami boli autori CD Vojtech Čelko, Jiří Grygar, režisér Vlado Rusko, herec Richard Trsťan a spoluautorka scenára Viera Kučerová, ktorá aj celú akciu moderovala. Prezentácie sa zúčastnila aj delegácia Spoločnosti MRŠ zo Slovenska v zložení - predseda gnmjr. Peter Novotňák, čestný predseda spoločnosti Ján Tatara, šéfredaktorka časopisu Bradlo Mária Gallová a člen výboru spoločnosti Branislav Neumair.
   
Slávnostné zhromaždenie ku Dňu veteránov sa konalo 10. novembra 2019 v kostole sv. Mikuláša na Staromestskom námestí v Prahe. Za Spoločnosť MRŠ prehovoril jej predseda Vojtech Čelko. Zhromaždenia sa zúčastnila aj delegácia Spoločnosti MRŠ zo Slovenska.
   
Stretnutie pri príležitosti štátneho sviatku ČR - 28. október - Deň vzniku samostatného Československa. Pondelok 28. októbra 2019 o 15:00 hod. pri Štefánikovej hvezdárni v Prahe na Petříne. Foto: Jiřinka Kasáčková, členka výboru MRŠ.
   
23. októbra 2019 sa delegácia Spoločnosti MRŠ na pozvanie Dr. Jiřiny Mališovej, vedúcej Dychového orchestra v Mělníku, zúčastnila koncertu pod názvom Vivat Masaryk v Masarykovom kultúrnom dome v Mělníku. Spoločnosť MRŠ zastupovali: Dr. Vojtech Čelko, predseda Spoločnosti M.R. Štefánika, Janka Haluková a Ľubica Svárovská, členky Spoločnosti M. R. Štefánika. Koncertu sa zúčastnila aj Bella Meurmishvili, huslistka orchestru Štátnej opery v Tbillisi, ktorá bola v týchto dňoch na koncerte v Karlových Varoch, a navštívila Prahu i Mělník. Po skončení koncertu sa členovia MRŠ poďakovali organizátorom, členom orchestru a tiež dirigentovi za pekný umelecký zážitok a pozdravili sa so starostom mesta Mělník Dr. Ctiradom Mikešom. Stretli sa a aj odfotili s manželmi Erdingerovými z farného zboru ČCE Mělník, ktorí iniciovali odhalenie pamatného reliéfu M.R. Štefánika na zborovej miestnosti pri kostole v máji 2019.
   
Na Ministerstve obrany ČR sa 4. októbra uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Ministerstva obrany ČR a Generálneho štábu Armády ČR s vojnovými veteránmi pri príležitosti 75. výročia bojov na Dukle a pri Dunkerque a 76. výročia bojov na Strednom východe. Stretnutie zorganizovala Československá obec legionárska v Prahe a zúčastnili sa ho aj členovia Spoločnosti M. R. Štefánika. Na stretnutí prehovoril aj J.E. Peter Weiss, veľvyslanec SR v Prahe.
   
Klub TGM Masarykovho demokratického hnutia v Prahe spoločne s Klubom TGM v Užhorode usporiadali v septembri 2019 zájazd do Užhorodu k 100. výročiu pripojenia Podkarpatskej Rusi k Československu. Zájazdu sa zúčastnili aj členovia Spoločnosti M. R. Štefánika v Prahe. Cieľom akcie bolo uctenie zakladateľov společného štátu T.G.Masaryka a M.R.Štefánika a stretnutie s českými a slovenskými krajanmi, ktorí sa hrdo hlásia k odkazu prvej ČSR. Text a foto: J. Kasáčková, členka výboru MRŠ.
   
Výstava Veľký malý muž - Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch bola zahájená 10. septembra 2019 v Národnom archíve v Prahe. Pripravil ju Slovenský národný archív v Bratislave a zapožičal do Prahy. Autorom fotografií zo slávnostného zahájenia výstavy je Peter Izák Novotný. Na vernisáži prehovoril okrem autorov výstavy aj J.E. Peter Weiss, veľvyslanec SR v Prahe. Výstava potrvá do 30. októbra 2019.
   
Slávnostné stretnutie pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania sa konalo 26. augusta na Ministerstve obrany ČR. Pripravil ho Český svaz bojovníků za svobodu, Městská část Praha 6, Ministerstvo obrany ČR a Generálný štáb Armády České republiky. Na stretnutí sa zúčastnili aj členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika: predseda Vojtech Čelko, členka výboru Zuzana Bukovská a členka Spoločnosti MRŠ Janka Haluková.
   
Predseda MRŠ V. Čelko a tajomníčka Spoločnosti J. Kollára J. Haluková v piatok 26. júla na Olšanskom a Vinohradskom cintoríne položili spoločne kvetiny k náhrobku Jána Kollára, Ing. Vecána, Sylvie Turbovej a Gabriely Vránovej. Text a foto J. Haluková
   
Členovia Spoločnosti M. R. Štefánika sa v nedeľu 21. júla 2019 o 15:00 hod. stretli pri príležitosti 139. výročia jeho narodenia ako obvykle pri jeho soche na Petříne. Autorom fotografií je JUDr. Josef Vaněk, člen Spoločnosti MRŠ.
   
Najstaršia dochovaná Štefánikova mohyla v Českej republike sa nachádza v Mnichoviciach pri Prahe. Postavili ju príslušníci Sokola z radov legionárov 1. svetovej vojny na pamiatku tragickej smrti M. R. Štefánika v roku 1919.. Mohyla stojí na vrchu Šibenička, ktorý bol po jej odhalení premenovaný na Vrch Legií a sady pod ním nesú meno M. R. Štefánika. Slávnosť odhalenia mohyly sa konala 29. júna 1919. Mohyla je postavená z balvanov pozbieraných na vrchu Šibenička a je do nej zasadená pamӓtná doska s textom: Milanu R. Štefánikovi a bratřím z Legií, 29. VI. 1919, Sokol Mnichovice. Na slávnosti k 100. výročiu jej odhalenia v júni 2019 prehovoril predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko.
   
Spomienkové stretnutie k 75. výročiu úmrtia významného slovenského politika a československého štátnika Milana Hodžu sa konalo v stredu 26.júna o 14. 00 hod. na Zapovej ul.č.7, Praha 5- Smíchov, pred pamätnou tabuľou s jeho reliéfom.
   
Vo štvrtok 20. júna 2019 navštívila Prahu slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Pri tejto príležitosti položila veniec k soche jedného zo zakladateľov Československa Milana Rastislava Štefánika na Petříne. V podvečer sa stretla s krajanmi v Lichtenštejnskom paláci na Kampe.
   
18. mája 2019 bola v meste Mělník odhalená pamatná tabula Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Na slávnosti o.i. prehovoril aj slovenský veľvyslanec J. E. Peter Weiss. Autorom fotografií je Jiří Čermák, ktorý robí fototodokumentáciu pre Mestský úrad v Mělníku.
   
V piatok 3. mája 2019 sa pri soche M. R. Štefánika na Petříne konala pietna spomienka pri príležitosti 100. výročia jeho tragickej smrti. Spomienku organizovala Československá obec legionárska, Spoločnosť MRŠ a Armáda ČR. S prejavmi vystúpili senátor P. Fišer, veľvyslanec SR J.E. Peter Weiss, predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko a ďalší. Zúčastnili sa členovia Spoločnosti MRŠ a ďalších slovenských spolkov, predstavitelia Masarykovho demokratického hnutia, Masarykovej spoločnosti, ako aj pražská verejnosť.
   
V piatok 3. mája sa u príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika uskutočnil pred budovou radnice Prahy 5 v Štefánikovej ul. pietny akt a zahájenie exteriérovej výstavy Milan Rastislav Štefánik - Život legendy. Prítomní boli starosta Mč Prahy 5 Daniel Mazur, veľvyslanec SR J. E. Peter Weiss, predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko, riaditeľ Slovenského domu Vladimír Skalský, členovia Spoločnosti MRŠ a ďalších slovenských spolkov v Prahe. Výstava vznikla v spolupráci s Masarykovým ústavom a Archívom Akademie věd ČR a potrvá do 31. mája 2019.
   
Prezentácia knihy o M. R. Štefánikovi Generál sa uskutočnila 28. marca 2019 v Slovenskom dome v Prahe
   
Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika sa konalo 27. marca 2019 v Slovenskom dome. Pred začiatkom...
   
V utorok 26. marca 2019 sa v Slovenskom dome zišla rodina pani Veroniky Královej a jej priatelia zo Spoločnosti MRŠ, Obce Slovákov a ďalších slovenských spolkov. Stretnutie pripravil syn pani Veroniky pán Tomáš Gregor, ktorý žije v Kanade.
   
Pozrite sa na fotografie zo společenského večera.
   
Pietne zhromaždenie pri 167. výročí smrti Jána Kollára sa konalo 24. januára 2019 pri jeho hrobe na Olšanských cintorínoch, organizátormi boli Spoločnosť Jána Kollára, Slovenský zbor ECAV v ČR a Spoločnosť M. R. Štefánika.
   
Zádušná Sv. omša k ucteniu pamiatky štyridsiatich dvoch slovenských vojakov a pracovníkov ministerstva obrany SR, ktorí pred trináctimi rokmi tragicky zahynuli pri páde vojenského lietadla AN-24, neďaleko maďarskej obce Hejce, počas návratu z operácie KFOR v Kosove, sa konala v piatok 18. januára 2019 vo vojenskom kostole Sv. Jana Nepomuckého na Hradčanoch (foto).
   
Prezentácia novej knihy o Gustávovi Husákovi slovenských historikov Tomáša Černáka a Marka Syrného sa konala 6. decembra 2018 v Slovenskom dome. Akciu usporiadal Slovenský dom v spolupráci so Spoločnosťou M. R. Štefánika a Vydavateľstvom Marenčin PT. Knihu uviedli J.E. Peter Weiss, Vilém Prečan, Jan Rychlík a obidvaja autori.
   
Deň vojnových veteránov sa každoročne oslavuje 11. novembra, toho roku uplynulo 100 rokov od ukončenia 1. svetovej vojny v roku 1918. Slávnostné zhromaždenie sa konalo v predvečer Dňa vojnových veteránov 10. novembra v kostole sv. Mikuláša na Staromestskom náměstí a pripravila ho Armáda ČR a Cirkev československá husitská. V zaplnenom kostole vystúpil Pražský zmiešaný zbor, príhovor predniesol aj veľvyslanec SR v ČR JE Peter Weiss a za Spoločnosť MRŠ vystúpil jeho predseda Vojtech Čelko. Ďalej vystúpili podpredseda vlády ČR Ján Hamáček, riaditeľ odboru pre vojenských veteránov Ministerstva obrany ČR Eduard Stehlík a hlavný kaplan Armády ČR Jaroslav Knichal. Pozrite si fotografie z tejto slávnosti.
   
28. október - Deň vzniku Československej republiky v roku 1918. Pri soche gen. Milana Rastislava Štefánika na Petříne položili vence premiér Slovenskej republiky Peter Pelegrini, premiér Českej republiky Andrej Babiš, predseda Poslaneckej sněmovny Radek Vondráček a predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko. Týmto aktom si uctili pamiatku M. R. Štefánika, jedného zo zakladateľov spoločného štátu Čechov a Slovákov. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj členovia Spoločnosti M. R. Štefánika, Masarykovho demokratického hnutia, Masarykovej společnosti, predseda Sdruženia Slovákov žijúcich v zahraničí a členovia ďalších slovenských spolkov.
   
16. októbra 2018 bola v Slovenskom inštitúte predstavená kniha Ferdinanda Vrábela Splnený sen a zároveň bola zahájená výstava o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Kniha vyšla pri príležitosti 100.výročia vzniku Československej republiky a tragického úmrtia MRŠ 4. mája 1919. Prezentácie sa zúčastnil autor publikácie F. Vrábel a P. Šesták z a Nadácie MRŠ. Prezentáciu a výstavu pripravili Slovenský inštitút, Nadácia MRŠ v Bratislave a Spoločnosť MRŠ v Prahe.
   
Pri príležitosti 74. výročia bojov na Dukle a u Dankerque a 75. výročia bojov na Strednom východe sa konalo 5. októbra 2018 stretnutie predstaviteľov Ministerstva obrany ČR a Generálneho štábu Armády ČR s vojnovými veteránmi a verejnosťou. Na tomto stretnutí prehovoril aj veľvyslanec SR v Prahe JE Peter Weiss a Spoločnosť MRŠ zastupovali jej predseda V.Čelko, J. Haluková a Z. Bukovská.
   
Po stopách osobností a udalostí spoločnej česko-slovenskej histórie - exkurzia, ktorú v dňoch 28. až 30. septembra 2018 poriadal Slovenský zbor ECAV v ČR a ECAV v ČR s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ECAV v ČR. Exkurzie sa zúčastnili nielen členovia ECAV v ČR, ale aj členovia Spoločnosti MRŠ v Prahe a ďalších slovenských spolkov.
   
Členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika sa 21. júla 2018 zišli pri príležitosti 138. výročia jeho narodenia pri soche MRŠ na Petříne a položením kytice kvetov si uctili jeho pamiatku. Predseda Spoločnosti MRŠ predniesol krátky prejav. Kyticu kvetov k soche MRŠ položila aj konzulka Veľvyslanectva Slovenskej republiky Zuzana Warderová.
   
4. mája 2018 sa pri soche M. R. Štefánika na Petříne konala pietna spomienka pri príležitosti 99. výročia jeho tragickej smrti. Zúčastnili sa jej predstaviltelia Parlamentu ČR (podpredsedovia Poslaneckej snemovny a Senátu), predstavitel Kancelárie prezidenta republiky, zástupcovia Armády ČR, Veľvyslanectva SR, Československej obce legionárskej, Masarykovho demokratického hnutia, Masarykovej spoločnosti, Spolku Detvan a nechýbali ani členovia Spoločnosti M. R. Štefánika.
   
Návšteva premiéra SR Petra Pellegriniho v Prahe, streda 11. apríla 2018. Zavítal aj na Petřín a položil veniec k soche M. R. Štefánika. Pri tejto príležitosti sa stretol s krajanmi, členmi slovenských spolkov v Prahe - prítomní boli členovia Spoločnosti M. R. Štefánika, Spoločnosti J. Kollára, Obce Slovákov, predseda spolku Detvan a ďalšie významné osobnosti krajanského slovenského života v Prahe.
   
Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika sa konalo 21. februára 2018 v Slovenskom dome v Prahe.
   
140. výročie narodenia Milana Hodžu, slovenského politika a predsedu vlády ČSR v rokoch 1935-38, si 1. februára 2018 pripomenuli predstavitelia veľvyslanectva SR a slovenských spolkov v Prahe.
   
Při príležitosti 166. výročia úmrtia Jána Kollára sa 24. januára 2018 pri jeho pomníku na Olšanských cintorínoch v Prahe konala pietna spomienka, ktorú organizovala Spoločnosť Jána Kollára, Slovenský zbor ECAV a Spoločnosť M. R. Štefánika
   
Vo vojenskom kostole sv. Jána Nepomuckého sa 18. januára 2018 konala zádušná omša k ucteniu pamiatky štyridsiatich dvoch slovenských vojakov a pracovníkov Ministerstva obrany SR, ktorí pred dvanástimi rokmi tragicky zahynuli pri páde vojenského lietadla AN-24 neďaleko maďarskej obce Hejce, počas návratu z operácie KFOR v Kosove.
   
Historik Vilém Prečan oslávil 85 rokov. U príležitosti jeho životného jubilea sa 9. januára 2018 v Slovenskom dome uskutočnilo vedecké kolokvium, ktoré spoluorganizovala Spoločnosť M. R. Štefánika.
   
Spoločnosť M. R. Štefánika v spolupráci so Slovenským domom predstavila 5. decembra 2017 novú publikáciu českého historika M. Macháčka Gustáv Husák. Za nebývalého záujmu členov Spoločnosti MRŠ a verejnosti podujatie zahájil riaditeľ Slovenského domu V. Skalský, moderoval V. Čelko, ku knihe sa vyjadrili veľvyslanec SR JE P. Weiss, prof. J. Rychlík a prof. V. Prečan.
   
Kostol sv. Mikuláša na Staromestskom náměstí v Prahe je už tradične miestom slávnostného zhromaždenia ku Dňu vojnových veteránov. Toho roku sa slávnosť konala v predvečer Dňa vojnových veteránov v piatok 10. novembra 2017. Zúčastnili sa aj členovia Spoločnosti M. R. Štefánika.
   
28. október - Deň vzniku samostatného Československa. Na Petříne sa aj napriek nepriazni počasia zišlo dosť členov Štefánikovej spoločnosti a ich hostí. Prítomných privítal predseda Spoločnosti MRŠ a s prejavom vystúpil veľvyslanec Slovenska v Prahe Peter Weiss.
   
24. októbra 2017 nás navštívili milí hostia zo slovenskej Spoločnosti m. R. Štefánika: predseda spoločnosti J. Tatara, člen výboru B. Neumair a šéfredaktorka časopisu Bradlo a autorka knihy Posol hviezdnych diaľav M. Gallová. Poobede položili veniec k soche M. R. Štefánika na Petříne a v podvečerných hodinách predstavila M. Gallová v Slovenskom dome svoju knihu o M. R.Štefánikovi.
   
26. augusta 2017 bola v Spišskej Teplici v rámci 3. výročného jarmoku odhalená památná tabuľa čestnému predsedovi Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika Ing. Jozefovi Havašovi. Fotografie v albume, ktoré dokumentujú túto událost, sú z oficiálnej stránky obce Spišská Teplica.
   
Členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika sa v predvečer 137. výročia narodenia M. R. Štefánka zišli 20. júla pri jeho soche na pražskom Petříne. Prítomným sa prihovoril predseda Spoločnosti V. Čelko a 3. tajomník slovenského veľvyslanectva R. Lajčiak, ktorý vyzdvihol snahu Spoločnosti uchovávať odkaz M. R. Štefánika.
   
Spomienkové stretnutie na členku Spoločnosti MRŠ pani Boženku Fukovú sa konalo 6. júna 2017 v Slovenskom dome. Ing. Boženka Fuková zomrela po dlhej a ťažkej chorobe 18. mája 2017.
   
Vo štvrtok 19. mája 2017 položili k soche Milana Rastislava Štefánika na Petříne kytice kvetov členovia Spolku rodákov Milana Rastislava Štefánika z Dunajskej Lužnej. Za našu spoločnosť ich na Petříne privítal predseda V. Čelko a členky spoločnosti J. Haluková a Z. Bukovská. Prítomných pozdravil aj zástupca veľvyslanectva SR v Prahe.
   
Pietna spomienka u príležitosti 98. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika sa konala 4. mája 2017 o 15:00 hod. pri jeho soche na Petříne.
   
Prezentácia publikácie HUSÁK v ODBOJI A SNP 1938-1945 sa konala 19. apríla 2017 v Slovenskom dome
   
Valná hromada Spoločnosti M. R. Štefánika sa konala 21. marca 2017 v Slovenskom dome o 17:00 hod.
   
V dňoch 25.-26. februára 2017 sa v chráme sv. Michala konali slávnosti pri príležitosti 70. výročia založenia Slovenského evanjelického augsburského vyznania cirkevného zboru v Prahe. V rámci osláv bol posvatený nový zvon s názvom Zvon reformácie.
   
Zádušná omša k ucteniu pamiatky štyridsiatich dvoch slovenských vojakov a pracovníkov Ministerstva obrany SR, ktorí zahynuli pri pádu lietadla pred 11 rokmi pri obci Hejce v Maďarsku pri návrate z misie v Kosovu, sa konala 19. januára 2017 vo vojenskom kostole sv. J. Nepomuckého.
   
23. januára 2017 sa na Olšanských cintorínoch konalo pietne zhromaždenie pri príležitosti 165. výročia úmrtia Jána Kollára. Spomienku organizovala Spoločnosť Jána Kollára, Slovenský zbor ECAV a Spoločnosť M. R. Štefánika. Za fotografie ďakujeme Jankovi Macovi, presbyterovi Slov. zboru ECAV.
   
V utorok 20. decembra sa konalo v Slovenskom dome premietanie filmu Milan Rastislav Štefánik. Na fotografii představitel M. R. Štefánika chorvátsky herec Zvonimír Rogoz.
   
Den vojnových veteránov 11. november. V kostole sv. Mikuláša bolo v predvečer sviatku vo štvrtok 10. novembra 2016 pri tejto príležitosti slávnostné zhromaždenie
   
10. november 2016 - prezident SR Andrej Kiska prichádza na Petřín, kde položí kvety k soche M. R. Štefánika a stretne sa s krajanmi. Pána prezidenta doprevádza veľvyslanec SR v ČR Peter Weiss (vľavo) a riaditeľ protokolu Kancelárie prezidenta ČR Jindřich Forejt (vpravo)
   
Členovia Spoločnosti M. R. Štefánika si deň štátneho sviatku ČR 28. október 2016 uctili stretnutím pri Štefánikovej soche a položením kvetov.
   
19. októbra 2016 bola v Slovenskom dome predstavená publikácia Po stopách rodiny Milana Rastislav Štefánika na Spiši
   
19. júla 2016 sa členovia Spoločnosti M. R. Štefánika stretli na pražskom Petříne pri soche MRŠ v blízkosti Štefánikovej hvezdárne, aby si položením kvetov pripomenuli 136. výročie jeho narodenia. Aj keď je leto v plnom prúde, zišlo sa ich dosť! Za fotografie ďakujeme pani Jiřinke Kasáčkovej z Mělníka, našej novej členke.
   
V rámci zájazdu na V. evanjelické dni v Békeš Čabe a stretnutie kresťanov v Budapešti v júli 2016 sa účastníci zájazdu zastavili aj v Sarvaši a uctili si pamiatku M. R. Štefánika položením kvetov. Pozrite si fotografie zo Sarvaša v tomto albume.
   
Pri hrobe Ing. Vojtecha Vecána, zakladajúceho člena spoločnosti M. R. Štefánika a Spoločnosti Jána Kollára
   
4. mája 2016 sme si pripomenuli 97. výročie tragickej smrti gen. M. R. Štefánika.
   
Fotografie z Valného zhromaždenia
   
Fotografie z milého stretnutia si pozrite v tomto albume.
   
Členovia Spoločnosti Jána Kollára, Spoločnosti M. R. Štefánika a Slov. zboru ECAV si v pondelok 25. januára 2016 uctili pamiatku 164. výročia smrti Jána Kollára na Olšanských cintorínoch v Prahe. Fotografie v albume: Vojtech Vecán a Zuzana Bukovská
   
Spoločnosť M. R. Štefánika sa podieľala na organizácii prednášky. Sála Slovenského domu bola zaplnená, zaujímavá přednáška vyvolala bohatú diskusiu. Autorom pozvánky je Ján Maca.
   
Na mimoriadnej Valnej hromade Spoločnosti MRŠ boli prijaté nové stanovy, odteraz sa oficiálne menujeme: Spoločnosť M. R. Štefánika, z. s. (zapsaný spolek)
   
Slávnostné zhromaždenie ku Dňu vojnových veteránov sa konalo 10. novembra 2015 v kostole sv. Mikuláša na Staromestskom námestí v Prahe
   
Členovia Spoločnosti M. R. Štefánika sa 28. októbra stretli pri Štefánikovej soche na Petříne
   
Autorom fotografií na prezentácii publikácie Husák. Mladé roky Gustáva Husáka 1913-1939 je Vladimír Skalský.
   
Predsedovi Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika V. Čelkovi bola 12. septembra 2015 udelená čestná medaila T. G. Masaryka za významnú pomoc pri plnení úloh a zámerov Masarykovho demokratického hnutia. Srdečne blahoželáme!
   
V pondelok 8. júna 2015 bola v Slovenskom dome predstavená nová kniha Vojtecha Čelka Zďaleka a zblízka. Za velkého záujmu potenciálních čitateľov sa vydala do sveta...
   
4. máj 2015 - pietna spomienka na Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 96. výročia jeho tragickej smrti
   
Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. Štefánika - 19. marca 2015 (ilustračná fotografia)
   
26. januára 2015 sa na Olšanských cintorínoch pri pomníku Jána Kollára konalo pietne zhromaždenie pri príležitosti 163. výročia smrti Jána Kollára.
   
Deň vojnových veteránov 2014. Spomienková bohoslužba sa konala v pondelok 10. 11. 2014 o 17:00 hod. v kostole sv. Mikuláša v Prahe na Staromestskom náměstí. Za Spoločnosť gen. Milana Rastislava Štefánika prehovoril jej predseda Vojtech Čelko. Deň vojnových veteránov si od novembra 2001 pripomíname aj v Českej republike. 11. november bol vybraný symbolicky: je to dátum podpisu prímeria medzi Spojencami a Nemeckom v roku 1918 v Le Franport pri severofrancúzskom meste Compiégne. Traduje sa, že prímerie bolo podpísané 11. 11. vo vlaku o 11 hodine a 11 minútach. Už siedmy raz organizuje túto spomienku Armáda ČR a Československá cirkev husitská. Symbolom spomienkových akcií je kvet vlčieho maku.
   
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika a Slovenský inštitút pripravili pietnu spomienku pri príležitosti štátneho sviatku ČR 28. október - Deň vzniku samostatného Československa. Členovia Spoločnosti M. R. Štefánika a hostia sa zišli v utorok 28. októbra 2014 pri Štefánikovej hvezdárni v Prahe na Petříne a položením kvetov si uctili pamiatku Milana Rastislava Štefánika, jedného zo zakladateľov Československej republiky.
   
Beseda Múzeum SNP v Banskej Bystrici v roku 70. výročia SNP sa konala v stredu 22. októbra, 17:00 hod., v Dome národnostných menšín. Činnosti Múzea SNP a jeho edičnú činnosť predstavil Marek Syrný, moderoval Vojtech Čelko, predseda Spoločnosti MRŠ. Súčasťou besedy bola predajná výstava knižnej produkcie Múzea SNP. Organizátori: Spoločnosť M. R. Štefánika, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Slovenský inštitút, Dom národnostných menšín a Slov. zbor ECAV
   
V piatok 25. 7. predseda Spoločnosti M. R. Štefánika Vojtech Čelko a tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára Janka Haluková položili kyticu kvetov k pomníku Jána Kollára - jeho 221. výročie narodenia si pripomíname 29. 7. Zároveň sa poklonili aj pamiatke bývalého predsedu Spoločnosti Jána Kollára a člena výboru Spoločnosti M. R. Štefánika Ing. Vojtecha Vecána.
   
V pondelok 21. júla 2014 položili členovia Spoločnosti M. R. Štefánika kyticu kvetov v národných farbách k soche generála Milana Rastislava Štefánika na Petříne v Prahe. Pripomenuli si tak výročie 134. rokov narodenia tejto významnej osobnosti slovenského národa. Foto: P. Haluka
   
2. júla 2014, Pamatník československým legionárom na čestnom vojenskom pohrebisku, Olšanské cintoríny, Praha 3
   
Pani Božena Fuková, členka Spoločnosti M. R. Štefánika, bola vyznamenaná Cenou F. Kriegla. V roku 1968 bola poslankyňou FZ a hlasovala proti pobytu sovietských vojsk vo vtedajšom Československu ako jediná Slovenka.
   
Na začiatku Valného zhromaždenia si prítomní vypočuli zaujímavú prednášku historika PhDr. Milana Ducháčka, PhD. (uprostred)
   
Prezentácia knihy Daniely Hroncovej-Fakľovej Urodzená 25. februára 2014
   
Prezentácia knihy Slavomíry Očenášovej Štrbovej Život viera umenie
   
Pietne zhromaždenie pri hrobe Jána Kollára, 23. januára 2014
   
Slávnostné zhromaždenie ku Dňu vojnových veteránov 10. novembra 2013
   
28. október 2013, socha M. R. Štefánika na Petříne
   
27. október 2013, Lány
   
Autorka publikácie slovenská historička Jaroslava Roguľová
   
Prezentácia publikácie o Jozefovi Tisovi 25. septembra 2013 - autor Ivan Kamenec a moderátor Vojtech Čelko
   
19. júl 2013 - pripomienka 133. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika
   
Režisér filmu Pavol Kanis
   
Mohyla M. R. Štefánika
   
Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. Štefánika 10. apríla 2013
   
Spomienkový podvečer k 100. výročiu J. L. Kalinu
   
Oslavy 28.10.2011
Upravit